what's To Read

สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport(พาสปอร์ต)

จากข่าวนักท่องเที่ยวไทย ถูกสายการบินปฏิเสธการเช็กอิน จากสาเหตุไปปั๊มตรายาง ‘คิตตี้’ ลงในหนังสือเดินทาง หรือ #พาสปอร์ต(Passport) วันนี้เรามีสิ่งที่ไม่ควรทำบนพาสปอร์ต ที่หลายคนอาจไม่รู้มาฝากกัน…

1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มพาสปอร์ต(Passport)

2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู ที่อาจทำให้ปกพาสปอร์ต(Passport) เสียหาย

3. ห้ามตัด งอ บิด ที่อาจทำให้พาสปอร์ต(Passport) ยับย่น

4. ไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก และที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ไมโครเวฟ

5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนพาสปอร์ต(Passport)

6. ควรเก็บไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น

7. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน / ที่เปียกแฉะสัมผัสน้ำ / ใกล้สารเคมี / มีฝุ่นละออง

8. กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

ที่มา: กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มพาสปอร์ต
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู ที่อาจทำให้ปกพาสปอร์ตเสียหาย
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
3. ห้ามตัด งอ บิด ที่อาจทำให้พาสปอร์ตยับย่น
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
4. ไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก และที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ ไมโครเวฟ
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนพาสปอร์ต
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
6. ควรเก็บไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
7. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน / ที่เปียกแฉะสัมผัสน้ำ / ใกล้สารเคมี / มีฝุ่นละออง
สิ่งที่ไม่ควรทำบน Passport (พาสปอร์ต)
8. กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น