ไอซีดีแอล จับมือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลของวิศวกรไทยสู่มาตรฐานสากล

ICDL Thailand และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับวิศวกรไทยทุกสาขาอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งวิศวกรไทยมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL – International Computer Driving License) รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สอบด้านดิจิทัลของ วสท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลต่อไป