Around Thailand

ม. นเรศวร เดินหน้าชูของดี 5 จังหวัด!! ที่สักครั้งในชีวิตต้องไป

มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญ และมุ่งพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism – CBT) โดยการท่องเที่ยวชุมชน มีการพัฒนาภายใต้โครงการ “5 จังหวัด สักครั้งในชีวิต” ซึ่งพัฒนาคนและชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อผลักดันเส้นทาง 5 จังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง อย่าง พิษณุโลก , สุโขทัย , ตาก , เพชรบูรณ์ เเละอุตรดิตถ์

ม. นเรศวร เดินหน้าชูของดี 5 จังหวัด!! ที่สักครั้งในชีวิตต้องไป

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานเเถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทางของภาคเหนือตอนล่างให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพเเละชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั้ง 5 จังหวัด

เเละทั้งนี้ได้จัดทริปโปรโมทการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 1 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว “5 จังหวัด สักครั้งในชีวิต” ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม ตามเส้นทางดังนี้

เส้นทางที่ 1 สุโขทัย- ตาก (พระพุทธบาทดอยโล้น-อุทยานไม้กลายเป็นหิน – วัดพระบรมธาตุ- กาดต้าตง -ถนนคนเดินย้อนยุควิถีแม่ปิง)

พระพุทธบาทดอยโล้น-อุทยานไม้กลายเป็นหิน - วัดพระบรมธาตุ

กาดต้าตง -ถนนคนเดินย้อนยุควิถีแม่ปิง

เส้นทางที่ 2 พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ (วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว- จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ-อ่างเก็บน้ำคลองลำกง)

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว- จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ-อ่างเก็บน้ำคลองลำกง

เส้นทางที่ 3 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ม่อนลับแล – ป่าวนอุทยานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – ศูนย์การเรียนรู้เห็น -สปาส้มซ่า)

ม่อนลับแล - ป่าวนอุทยานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - ศูนย์การเรียนรู้เห็น -สปาส้มซ่า

โดยคำนึงถึงความยั่งยืนจึงจัดทำโครงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งจะมีกิจกรรมในการฝึกอบรบ สร้างเครือข่ายภายในชุมชนของแต่ละจังหวัด และมีการจัดแลกเปลี่ยนปรับแนวคิดซึ่งกันและกัน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 3 ปี ปี 2561 – 2563 ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดได้ที่  http://thaipurchasing.com/uploads/pdf/Plan-PR.pdf