Around Thailand

คนโสดได้แต่มอง! ชาวระยองจัดพิธี ‘แต่งงานปู’ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับอีกหนึ่งกิจกรรมอเมซิ่ง “รักษ์แสม รักเสมอ” (แต่งงานปู) อีกหนึ่งอันซีนของ จ.ระยอง ที่น้อยคนจะรู้ว่าปูก็แต่งงานกันได้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนของสะพานรักษ์แสมใน พื้นที่ อ.แกลง อีกด้วย

สะพานรักษ์แสม เป็นสะพานที่เกิดจากชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง เพื่อเดินทางไปดูแลคอกปูแสม พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานแขวนที่สวยงามมีความยาว 80 เมตรเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขวางทางเรือที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งยังสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลนยาว 90 เมตรอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของริมคลองสองฝั่ง ต้นโกงกางและต้นแสมอายุกว่า 100 ปี

อีกทั้งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคู่รักนิยมเดินทางมาถ่าย Pre-wedding นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆได้ อาทิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ตัดกับความงามของทุ่งโปรงทอง ชมความสวยงามของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส สัมผัสวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านทะเลน้อย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

สำหรับการแต่งงานปู จะจัดให้ปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าว มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาว  โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำ พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นมีการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางของสะพานรักษ์แสม สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลงจังหวัดระยอง โทรศัพท์. 0 380 37611